Xây dựng nông thôn mới: Tập trung bảo đảm các tiêu chí 'mềm' - Nông Thôn Việt

Xây dựng nông thôn mới: Tập trung bảo đảm các tiêu chí 'mềm'

Chủ Nhật, 12/02/2017, 21:23 [GMT+7]

Nhìn lại các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về phong trào xây dựng nông thôn mới (NTM) thì việc bảo đảm phát triển bền vững, hài hòa của khu vực nông thôn là yêu cầu được đặt lên trên hết, chứ không phải là các tiêu chí về công trình, dự án. 

Chỉ đạo quyết liệt từ Chính phủ

Trung tuần tháng 8/2016, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1600/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 với mục tiêu cả nước đạt 50% số xã đạt chuẩn NTM (hiện nay là trên 26%).

 xay dung nong thon moi: tap trung bao dam cac tieu chi

Chuyển đổi SX, nâng cao thu nhập là tiêu chí quan trọng trong xây dựng NTM 

 

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia nhận định Nghị quyết số 26-NQ/TW tại Hội nghị Trung ương 7 khóa X xác định năm mục tiêu của NTM đều khẳng định các tiêu chí “mềm” liên quan tới đời sống tinh thần, vật chất của người dân là rất quan trọng.

Năm mục tiêu này là đời sống vật chất, tinh thần của người dân nông thôn nâng cao nhanh; phát triển theo quy hoạch có hệ thống hạ tầng đồng bộ và đáp ứng yêu cầu lâu dài; môi trường xanh sạch đẹp; bảo tồn, phát huy được bản sắc văn hóa các vùng miền; hệ thống chính trị được nâng cao.

“Từ đó cho thấy các tiêu chí mềm rất quan trọng từ đời sống, sinh kế, an ninh, văn hóa, môi trường, hệ thống chính trị vững mạnh... Nội dung “cứng” (cơ sở vật chất, hạ tầng…) chỉ là nội hàm của phát triển thôi. Gần 10 năm qua thì 5 mục tiêu này vẫn mang định hướng quan trọng”, theo Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ.

Tuy nhiên, để thực hiện 5 mục tiêu này trong giai đoạn hiện nay, Phó Thủ tướng cũng nêu lên 3 vấn đề nổi lên là phải tính toán đặc điểm, đặc thù và mức độ phù hợp với từng vùng, miền và từng địa phương chứ không áp dụng chung cho tất cả các vùng.

Thứ hai, nhu cầu phát triển trước mắt và lâu dài là rất quan trọng, đặc biệt là xây dựng NTM phải phù hợp với mục tiêu xây dựng NTM kiểu mẫu đi liền với đô thị văn minh. Thứ ba là lồng ghép hiệu quả chương trình xây dựng NTM với giảm nghèo cũng như các chương trình phát triển bền vững của Liên hợp quốc.5 mục tiêu và 3 vấn đề nổi lên khi thực hiện Chương trình xây dựng NTM đã được Chính phủ lồng ghép thể hiện trong Bộ tiêu chí xã NTM cho giai đoạn 2016 - 2020.

Nhiệm vụ còn lại là các Bộ, ngành liên quan đề cao trách nhiệm, hoàn thành xây dựng các văn bản hướng dẫn các địa phương thực hiện 19 tiêu chí NTM theo nhiệm vụ, chức năng của mình; kiện toàn ban chỉ đạo Chương trình ở địa phương để việc triển khai Chương trình kịp thời, hiệu quả, đúng định hướng trong năm 2017.

 
;
.
.
.
.