Lội vào rừng đầm lầy hái dứa gai ở miền Tây - Nông Thôn Việt
.