, //, :: GTM+7

Nhân rộng các mô hình phát huy bản sắc văn hóa gắn với xây dựng Nông thôn mới

TAM DIỆP
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành Quyết định số 2754/QĐ-BVHTTDL về kế hoạch tổ chức xây dựng và nhân rộng các mô hình phát huy bản sắc văn hóa, truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với xây dựng nông thôn mới.
Hình minh họa. Nguồn: VnExpress

Đây là hoạt động nhằm phát huy hiệu quả nguồn lực đầu tư của Nhà nước, xã hội và cộng đồng vào công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các vùng miền, cộng đồng, dân tộc trong phong trào xây dựng nông thôn mới.

Đồng thời, xây dựng và nhân rộng các mô hình hiệu quả về bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa, truyền thống tốt đẹp của từng vùng, miền, dân tộc gắn với phát triển du lịch cộng đồng nhằm tạo ra nguồn thu nhập cho người dân và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội tại địa phương.

Bên cạnh đó, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ vui tươi, lành mạnh, loại bỏ những hủ tục lạc hậu, tăng cường tinh thần đoàn kết cộng đồng, xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc trong thời kỳ đổi mới, hội nhập và phát triển đất nước.

Hình minh hoạ.

Theo đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao Vụ Văn hóa dân tộc phối hợp với các địa phương liên quan xây dựng các mô hình bảo tồn nghệ thuật trình diễn, nghề thủ công hướng tới mục tiêu xây dựng sản phẩm phục vụ phát triển du lịch trong xây dựng nông thôn mới. Cụ thể là khảo sát, đánh giá thực trạng; hỗ trợ phục vụ truyền dạy và thực hành di sản; tổ chức lớp truyền dạy và thực hành...

Việc xây dựng, nhân rộng các mô hình bảo đảm mục tiêu bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa, truyền thống tốt đẹp của từng vùng, miền, dân tộc gắn với phát triển du lịch cộng đồng, nhằm tạo ra nguồn thu nhập cho người dân và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương...

Widget 'Chân trang - Nông thôn mới'

Tags

Bình luận

Xem nhiều

Nổi bật
Được quan tâm


Đăng ký nhận tin nóng
Giúp bạn cập nhật các thông tin mới nhất