, //, :: GTM+7
Chủ Nhật, 13/03/2022, 15:13

Sẽ có nghị quyết mới thúc đẩy ĐBSCL phát triển

THẾ DŨNG
(nld.com.vn)
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh nghị quyết mới của Bộ Chính trị phải tạo được một bước chuyển biến mới, khí thế mới để ĐBSCL phát triển toàn diện

Cuộc họp Bộ Chính trị đã cho ý kiến về các nội dung: Đề án Tổng kết thực hiện Nghị quyết số 21/2003 của Bộ Chính trị khóa IX; Kết luận số 28/2012 của Bộ Chính trị khóa XI về phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng ĐBSCL thời kỳ 2001-2020; đề án Sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 10/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí và Quy định xử lý kỷ luật tổ chức Đảng, đảng viên vi phạm.

Tạo chuyển biến phát triển vùng ĐBSCL

Về đề án Tổng kết thực hiện Nghị quyết số 21 của Bộ Chính trị khóa IX về phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng ĐBSCL thời kỳ 2001-2020, Bộ Chính trị thống nhất đánh giá hầu hết các nhiệm vụ, giải pháp, chỉ tiêu đề ra của nghị quyết đã được các bộ, ngành và Đảng bộ, chính quyền, nhân dân 13 tỉnh vùng ĐBSCL triển khai, thực hiện hiệu quả.

Bộ Chính trị thống nhất ban hành nghị quyết mới thay thế Nghị quyết số 21 về "Phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng ĐBSCL đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045" với tư duy, quan điểm, tầm nhìn phù hợp bối cảnh mới, nhằm đưa ra các mục tiêu, chủ trương, giải pháp cụ thể khắc phục những hạn chế, yếu kém, tháo gỡ các khó khăn trong thực hiện Nghị quyết số 21 thời gian qua.

Nghị quyết mới tiếp tục tạo chuyển biến tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng ĐBSCL thời gian tới theo định hướng: ĐBSCL là vùng phát triển toàn diện theo hướng sinh thái, văn minh và bền vững, phù hợp với quy luật tự nhiên; là trung tâm kinh tế nông nghiệp hiện đại, năng động, hiệu quả trên cơ sở chuyển dịch nhanh mô hình tăng trưởng từ chiều rộng sang chiều sâu, sử dụng hiệu quả nguồn nước, tài nguyên đất và phát triển các chuỗi cung ứng; là trung tâm năng lượng tái tạo, năng lượng sạch của cả nước; phát huy hiệu quả liên kết vùng, trong đó đột phá là hạ tầng giao thông, tăng cường năng lực hệ thống hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu; phát triển chuỗi đô thị và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực...

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lưu ý Nghị quyết của Bộ Chính trị phải thể hiện những định hướng tư tưởng chỉ đạo về tầm quan điểm, chủ trương, chính sách lớn, không đi vào chi tiết, cụ thể; cần thiết phải ra nghị quyết, khẳng định vai trò, vị trí, ý nghĩa tầm quan trọng của khu vực kinh tế ĐBSCL. Việc ra nghị quyết mới sẽ tạo được bước chuyển biến mới, khí thế mới, bộ mặt mới với nhiều đóng góp mới cho đất nước trong giai đoạn tới.

Sẽ có nghị quyết mới thúc đẩy ĐBSCL phát triển - Ảnh 1.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Bộ Chính trị Ảnh: TTXVN

Bảo đảm nguyên tắc kỷ luật

Đề án sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 10 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí do Ban Nội chính Trung ương trình. Bộ Chính trị đã thống nhất đánh giá về một số kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế và nguyên nhân sau 5 năm thực hiện Kết luận số 10, trong đó đánh giá công tác phát hiện, xử lý tham nhũng, lãng phí được quan tâm, có bước đột phá trong phòng chống tham nhũng, công tác phòng chống lãng phí dần đi vào nền nếp, hiệu quả hơn.

Về Quy định xử lý kỷ luật tổ chức Đảng, đảng viên vi phạm, theo quy định hiện hành, việc xử lý kỷ luật tổ chức Đảng vi phạm và xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm được thực hiện theo 2 quy định khác nhau: Quy định số 07/2018 của Bộ Chính trị khóa XII về xử lý kỷ luật tổ chức Đảng vi phạm; Quy định số 102/2017 của Bộ Chính trị khóa XII về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm. Để phù hợp với tình hình thực tiễn hiện nay, bảo đảm nguyên tắc kỷ luật một tổ chức Đảng phải xem xét, quy rõ trách nhiệm của tổ chức, đồng thời xem xét trách nhiệm của từng cá nhân và ngược lại khi xem xét kỷ luật đảng viên phải xem xét đến trách nhiệm của tổ chức Đảng quản lý đảng viên vi phạm.

Bộ Chính trị thống nhất ban hành Quy định xử lý kỷ luật tổ chức Đảng, đảng viên vi phạm trên cơ sở hợp nhất và kế thừa những nội dung còn phù hợp của Quy định số 07 và Quy định số 102, đồng thời cập nhật đầy đủ chủ trương, quan điểm, nguyên tắc của Đảng trong Nghị quyết Đại hội XIII, các nghị quyết của trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực mới được ban hành; bảo đảm đồng bộ, thống nhất các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lưu ý đây là những vấn đề, nội dung quan trọng, cụ thể và đề nghị Ủy ban Kiểm tra Trung ương tiếp tục rà soát kỹ lưỡng, tiếp thu ý kiến tại cuộc họp để hoàn thiện, trình Bộ Chính trị…

Xem xét thành lập Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh

Bộ Chính trị nhất trí về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong thời gian tới. Bộ Chính trị giao Ban Nội chính Trung ương chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu, trình Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng xem xét, quyết định thành lập Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh; xây dựng Đề án tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa X, trên cơ sở đó xây dựng, trình Ban Chấp hành Trung ương Đảng ban hành Nghị quyết về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong tình hình mới.

Tags

Bình luận

Xem nhiều

Nổi bật
Được quan tâmCó những nỗi nhớ sẽ là động lực giúp chúng ta sống ý nghĩa hơn trong cuộc đời.Đăng ký nhận tin nóng
Giúp bạn cập nhật các thông tin mới nhất