Giải pháp triển khai Nghị quyết về phát triển văn hóa, con người Việt - Nông Thôn Việt

Giải pháp triển khai Nghị quyết về phát triển văn hóa, con người Việt

Thứ Sáu, 23/01/2015, 09:16 [GMT+7]

 

Ảnh minh họa. (Nguồn:Đặng Tuấn/TTXVN chụp lại)
Ảnh minh họa. (Nguồn:Đặng Tuấn/TTXVN chụp lại)

Sáng 22/1, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ Anh Tuấn đã chủ trì buổi tọa đàm với phóng viên các cơ quan thông tấn báo chí về các giải pháp triển khai Nghị quyết số 33-NQ/TW về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước và Chương trình hành động số 102/NQ-CP.

Tại buổi tọa đàm, các đơn vị thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham gia soạn thảo Nghị quyết và Chương trình hành động đã giới thiệu khái quát Nghị quyết 33-NQ/TW ngày 9 tháng 6 năm 2014 về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước với năm mục tiêu cụ thể, năm quan điểm, sáu nhiệm vụ và bốn nhóm giải pháp thực hiện.

Thứ trưởng Hồ Anh Tuấn cho biết với năm mục tiêu cụ thể, năm quan điểm, sáu nhóm nhiệm vụ và bốn nhóm giải pháp, có thể thấy nội dung Nghị quyết Hội nghị Trung ương 9 về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước, vừa tập trung giải quyết những vấn đề bức xúc của văn hóa, con người, vừa định hướng xây dựng, phát triển văn hóa, con người đáp ứng được yêu cầu phát triển bền vững đất nước. 

Vấn đề văn hóa, con người được đặt ra, giải quyết một cách tương tác và hệ thống trong Nghị quyết, được đúc rút từ thực tiễn sinh động, được soi rọi bởi lý luận, những quy luật khách quan trong bối cảnh hội nhập quốc tế. Nếu được triển khai đồng bộ từ khâu quán triệt, nhận thức, đến hành động, đặc biệt với sự đổi mới tư duy về văn hóa, con người, chúng ta tin tưởng Nghị quyết sẽ đi vào cuộc sống, là kim chỉ nam cho mọi mục tiêu, hành động vì văn hóa, con người, từ văn hóa, con người, để thực sự “Văn hóa soi đường cho quốc dân đi” như lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Thứ trưởng Hồ Anh Tuấn cũng cho biết để Nghị quyết cũng như Chương trình hành động của Chính phủ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đi vào đời sống, được nhân dân đồng tình, hưởng ứng thì rất cần sự vào cuộc tích cực, nhiệt tình của các cơ quan báo chí. Thời gian tới Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ có sự phối hợp chặt chẽ hơn nữa với các cơ quan truyền thông, thường xuyên tổ chức các buổi trao đổi chuyên môn nghiệp vụ, tạo sự đồng thuận để góp phần thực hiện thành công những mục tiêu mà ngành văn hóa đã đề ra.

Sau khi Nghị quyết 33 ra đời, vào tháng 12/2014, Chính phủ đã ban hành Chương trình hành động với mục tiêu chung triển khai Nghị quyết, góp phần xây dựng nền văn hóa và con người Việt Nam phát triển toàn diện, thấm nhuần tinh thần dân tộc, nhân văn, dân chủ và khoa học. Trong đó mục tiêu cụ thể đến năm 2020 sẽ ưu tiên xây dựng, triển khai một số Đề án, nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách về tuyên truyền, quán triệt Nghị quyết 33 và hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách; xác định và từng bước đưa vào cuộc sống các chuẩn mực giá trị văn hóa và con người Việt Nam; từng bước xây dựng thị trường văn hóa, phát triển một số ngành công nghiệp văn hóa có lợi thế cạnh tranh, tạo lập vị thế văn hóa Việt Nam trên trường quốc tế…

Tiếp đó, ngày 14/1/2015, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Kế hoạch hành động của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhằm xác định những nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu, phân công cụ thể các nội dung, kế hoạch của ngành để triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW. 

Kế hoạch này là căn cứ để Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, cơ quan quản lý văn hóa, thể thao và du lịch các cấp và các cơ sở văn hóa, thể thao và du lịch xây dựng kế hoạch triển khai và chỉ đạo tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết số 102/NQ-CP của Chính phủ. 

Kế hoạch gồm những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu như tăng cường công tác tuyên truyền về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam; tập trung xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện; đẩy mạnh phát triển các ngành công nghiệp văn hóa; chủ động hội nhập quốc tế về văn hóa; tăng cường xây dựng văn hóa trong chính trị và kinh tế; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động văn hóa; hoàn thiện thể chế và các cơ chế, chính sách; tăng cường giám sát thực hiện.../.

THANH GIANG (TTXVN/VIETNAM+)

;
.
.
.
.