5 cây cầu nông thôn được đưa vào sử dụng - Nông Thôn Việt
.