.
.
.
.
.
.
.
.
Phát triển mô hình nuôi ếch từ nguồn vốn vay
Với 25 vèo ếch hiện có, anh Bàn luân phiên thả nuôi và hàng tháng đều xuất bán 1 đợt từ 2-3 tấn, lợi nhuận từ 10-15 triệu đồng.
.
.
.
.
Nghĩa tình bên dòng kênh Huệ Đức
Tri Tôn là huyện thứ 12 mà Chương trình triển khai đến và cũng là địa phương lập được kỷ lục của chương trình khi khi các cây cầu có thể khởi công chỉ sau một tháng kể từ ngày khảo sát.
.
.
.
.
.