Ngư dân Cam Bình (Bình Thuận) thả rùa mắc lưới về biển - Nông Thôn Việt
.